„Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-0129/19” „Wzrost konkurencyjności A.Design A. Dudzińska poprzez realizację specjalistycznych usług doradczych o charakterze rozwojowym pn. „Strategia eksportowa z wykorzystaniem elektronicznych kanałów dystrybucji na wskazanych rynkach zagranicznych” w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0129/19 zawartej dnia 13.03.2020″